Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na dofinansowanie zadań własnych – pomoc materialna dla uczniów. W trakcie przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykorzystanych dotacji na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
Istota sporu w sprawie dotyczyła terminu wypłaty stypendium szkolnego, rozumianego jako dokonanie go za konkretny okres indywidualnym uczniom. Według gminy stypendia powinny być realizowane w danym roku szkolnym, a nie w roku budżetowym. Zdaniem gminy art. 90d ust. 10 i 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) określający sposób realizacji przyznanego stypendium pozostaje w sprzeczności z art. 145 i 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Realizowała ona zadania określone w ww. ustawie, w aktualnym stanie prawnym, gdzie zasada rocznego budżetu kłóci się z zasadą terminowej realizacji przyznanych stypendiów.
NSA rozpatrując sprawę, podkreślił, iż stypendia szkolne, pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych – pomoc materialna dla uczniów, powinny być przyznawane przez wójta gminy - stosownie do art. 90d ust. 10 ustawy o systemie oświaty - na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym i obejmować okres całego roku szkolnego. Jednakże środki na ich sfinansowanie powinny być realizowane przez gminę zgodnie z zasadą roczności budżetu, w dwóch następujących po sobie budżetach jednostki i wypłacane w odrębnych terminach, we właściwych latach budżetowych. Przepis art. 90d ust. 11 ustawy o systemie oświaty określa m. in. wysokość, formy, tryb i sposób udzielania stypendiów szkolnych, jednakże nie regulują kwestii sposobu, czy terminów wydatkowania przyznanych środków budżetowych na ten cel, a zatem w tym zakresie obowiązują regulacje wynikające z ustawy o finansach publicznych – uznał NSA.

Wyrok NSA z 24 lipca 2013 r., sygn akt II GSK 542/12