Rada gminy uchwaliła zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Jeden z mieszkańców gminy zaskarżył uchwałę do sądu administracyjnego.

W jego ocenie rada zmniejszyła odległości punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży od obiektów chronionych tj. szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, obiektów kultu religijnego, zakładów opieki zdrowotnej i społecznej.

W konsekwencji dokonana zmiana doprowadziła do stanu likwidacji sklepu, należącego do jego żony.

Zdaniem skarżącego, radni, przyjmując uchwałę, nie kierowali się dobrem wspólnoty gminnej, ale przede wszystkim ich celem było zaspokojenie potrzeb wnioskodawczyni zmian - właścicielki sąsiedniego sklepu.

W odpowiedzi na skargę organ wyjaśnił, iż uchwalając zakwestionowaną uchwałę nie naruszono żadnych z przepisów prawa. Ponadto dopuszczając konkurencję między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą został uwzględniony interes konsumentów.

WSA przypomniał, iż pod pojęciem "zasad usytuowania miejsc sprzedaży" należy rozumieć ich rozmieszczenie w terenie, w szczególności usytuowanie względem miejsc chronionych, jak szkoły, przedszkola, miejsca kultu religijnego itp.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Celem ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych jest wyłącznie szczególna ochrona pewnych miejsc lub obiektów przed zagrożeniem, jakie może stwarzać alkohol.

Sąd podkreślił, iż rada gminy, przyjmując kryterium odległości planowanych punktów sprzedaży, w pierwszej kolejności powinna bowiem kierować się – tak jak w rozpatrywanej sprawie – odległościami w stosunku do terenów, na których sprzedaż alkoholu jest zabroniona, nie zaś odległością między poszczególnymi punktami sprzedaży.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Kielcach z 18 sierpnia 2016 r., sygn. akt II SA/Ke 450/16,

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Samorząd Terytorialny
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów