Wójt wystąpił do kuratora oświaty o zaopiniowanie połączenia szkoły podstawowej, gimnazjum oraz oddziału przedszkolnego. Kurator wydał opinię negatywną, wskazując, że organ nie sprecyzował, kto będzie zarządzał połączonymi placówkami. Dodatkowo uznał, że celem zmiany są jedynie oszczędności, a gmina nie wzięła pod uwagę tego, jaki wpływ będą miały zmiany na jakość kształcenia i opieki. Gmina złożyła skargę do WSA, zarzucając kuratorowi dowolność. Wskazał także, że w opinii zabrakło szczegółowego uzasadnienia wskazującego na przeszkody w utworzeniu zespołu.

Zobacz: Kurator musi szczegółowo uzasadnić opinię>>

"Opinia kuratora podejmowana przez organy nadzoru pedagogicznego w ramach przysługujących mu kompetencji bez względu na to czy jest obszerna i szczegółowa nie jest decyzją administracyjną ani postanowieniem, do których mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, w tym również dotyczące uzasadniania rozstrzygnięć."  - orzekł WSA w Rzeszowie. Podkreślił także, że argumenty wskazane w opinii mają walor czysto merytoryczny i ich ocena nie wchodzi w zakres kontroli legalności samej opinii.
"Kurator oświaty wydając opinię w przedmiocie połączenia szkoły podstawowej z gimnazjum w zespół przedstawia swoje merytoryczne stanowisko co do samego zamiaru połączenia placówek szkolnych i w tym zakresie motywy wynikają z przyznanej mu autonomii (władztwa, imperium) co ma istotne znaczenie prawne, wszak uzależnienie tworzenia zespołów szkół od pozytywnej opinii kuratora oświaty jest potwierdzeniem, że wolą ustawodawcy było znaczące ograniczenie swobody organów prowadzących szkoły w zakresie odstępstwa od zasady ich odrębnego funkcjonowania." - podsumował sąd i przyznał kuratorowi słuszność.

Źródło: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 11 marca 2014 r. II SA/Rz 1344/13.

Polecamy: Opinia kuratora oświaty nie ma charakteru uznaniowego