Rada miejska podjęła uchwałę w sprawie przekształcenia szkoły podstawowej w filię szkoły podstawowej. Jeden z rodziców wniósł skargę do sądu administracyjnego.
Tłumaczył, iż jako rodzic dwojga uczniów, uczęszczających do przekształcanej szkoły powinien być poinformowany o reorganizacji szkoły, a do dnia złożenia skargi takiej informacji nie otrzymał.
Mężczyzna wyjaśnił, iż informacja nie została skutecznie doręczona.
Na dołączonym do przesyłki zwrotnym poświadczeniu odbioru brak jest jakichkolwiek adnotacji doręczyciela.
WSA uznał skargę za zasadną.
Sąd przypomniał, iż konstrukcja skuteczności doręczenia zastępczego pociąga za sobą wszelkie skutki doręczenia tylko wówczas, gdy dokonano adnotacji przez doręczyciela, czy i gdzie pozostawił zawiadomienie o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przez określony czas.
Dla uznania, że doszło do doręczenia pisma zawierającego informację oświatową nie jest wystarczające stwierdzenie faktu dwukrotnego awizowania przesyłki rejestrowanej.
Okoliczności dotyczące sposobu, w jaki adresat został zawiadomiony o nadejściu przesyłki rejestrowanej oraz gdzie i w jakim terminie może ją odebrać nie mogą budzić wątpliwości.
Okoliczności te muszą wynikać z materiału dowodowego sprawy, a przede wszystkim z tzw. zwrotnego potwierdzenia odbioru dołączonego do doręczanej przesyłki.
To na nim powinna znajdować się adnotacja doręczyciela o dopełnieniu wszystkich warunków pozwalających na stwierdzenie skuteczności doręczenia – podkreślił sąd.

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 3 lutego 2016 r., sygn. akt II SA/Go 729/15, nieprawomocny

 

W SIO znajdą się dane o wszystkich urlopach rodzicielskich>>