"Osoba, która chce skorzystać z powyższego zwolnienia i uzyskać zaświadczenie w formie papierowej powinna powołać w punkcie 11 formularza „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” następujące przepisy: art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 654 ze zm.) w zw. z art. 92a ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), a ponadto przedłożyć pismo, sporządzone przez organizatora wypoczynku, potwierdzające, że jest ona będącym wolontariuszem kandydatem na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku. Pismo pozostanie w urzędzie." - radzi resort sprawiedliwości w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej.

Wolontariusz na koloniach dostanie darmowe zaświadczenie o niekaralności>>

Jeszcze łatwiej jest, gdy wnioosek składa się przez internet.
"W przypadku wystąpienia o zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (e-Platforma/e-KRK) należy zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu wskazujące na bycie kandydatem na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku oraz załączyć skan pisma sporządzonego przez organizatora wypoczynku, potwierdzającego, że dana osoba jest będącym wolontariuszem kandydatem na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku." - tłumaczy resort.

Gmina zapłaci za wypadek na koloniach>>