Nowe zasady wprowadza opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 560).
Organ nadzoru nie zawsze będzie musiał także zawiadamiać placówkę o kontroli na 30 dni przed jej przeprowadzeniem. W sytuacji, gdy będzie musiał odwołać zaplanowaną ewaluacje, nie będzie musiał czekać kolejnych 30 dni. Nowe przepisy dadzą mu możliwość rozpoczęcia ewaluacji w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego w zawiadomieniu.
Wprowadzono przepis szczegółowo określający działania, które może podejmować zespół lub osoba wyznaczona do przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej w szkole lub placówce. Organy nadzoru zostały zobligowane do popularyzowania dobrych praktyk oraz organizowania konferencji dla dyrektorów szkół i placówek.
Wprowadzony zostanie przepis szczegółowo określający działania, które może podejmować zespół lub osoba wyznaczona do przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej w szkole lub placówce. Uchylono również przepis obligujący organy nadzoru do popularyzowania dobrych praktyk oraz organizowania konferencji dla dyrektorów szkół i placówek.

Pełniejszy opis zmian: Nadzór pedagogiczny na nowych zasadach - omówienie rozporządzenia