W jakiej wysokości przysługuje świadczenie urlopowe dla pracowników pedagogicznych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii?
Jest mi wiadomo, że podobno kwota ta ma być wyższa niż dla nauczyciela zatrudnionego w szkolnictwie "normalnym" i ma wynosić za rok 2010 około 1.397 zł?

Ma tu zastosowanie przepis o świadczeniach przedemerytalnych.
Nauczyciel zatrudniony w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub młodzieżowym ośrodku socjoterapii w pełnym wymiarze zajęć przez cały rok szkolny 2009/2010, w 2010 r. ma prawo do świadczenia urlopowego w wysokości 1.397,13 zł.
Nauczycielom zatrudnionym w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN, świadczenie urlopowe przysługuje w wysokości i na zasadach określonych w art. 53 ust. 1 i 1a KN. Zgodnie z tymi przepisami z odpisu na ZFŚS wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. W związku z tym wysokość odpisu jest corocznie ustalana na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.). W myśl tych przepisów:
1) Wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą (ust. 2). Podstawę do ustalenia wysokości świadczenia urlopowego nauczyciela w 2010 r. stanowi przeciętne wynagrodzenie z II półrocza 2009 r. (2.794,25 zł) ponieważ jest ono wyższe od wynagrodzenia całorocznego (obwieszczenie prezesa GUS z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2009 r. i w drugim półroczu 2009 r. - MP Nr 10, poz. 104).
2) W przypadku pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych, wysokość odpisu podstawowego wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego o którym mowa wyżej (ust. 3).
Zgodnie z tymi zasadami nauczyciel, który pozostawał w zatrudnieniu w pełnym wymiarze zajęć przez cały rok szkolny 2009/2010, w 2010 r. ma prawo do świadczenia urlopowego w wysokości 1.047,84 zł (37,5% x 2.794,25 zł). Nauczyciel wykonujący prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach pomostowych, w 2010 r. ma prawo do świadczenia urlopowego w wysokości 1.397,13 zł (50% x 2.794,25 zł). Nauczyciel, który nie przepracował całego roku szkolnego lub przepracował w niepełnym wymiarze czasu pracy ma prawo do świadczenia urlopowego w wysokości ustalonej proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia w tym roku szkolnym.
Jak wynika z treści Lp. 21 tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656 z późn. zm.) - dalej u.e.p. w związku z art. 3 ust. 3 u.e.p., nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ośrodkach szkolno-wychowawczych, schroniskach dla nieletnich uważa się za pracowników wykonujących prace o szczególnym charakterze.

Urszula Kołowska