W jaki sposób mogę jako dyrektor sprawdzić jego przydatność do zawodu nauczyciela?

Dyrektor szkoły może skierować nauczyciela na kontrolne badania lekarskie związane z orzeczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie dotychczasowej pracy w każdym czasie trwania zatrudnienia w szkole.
Przepis art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej K.N. stanowi, iż stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.
W związku z powyższym, zapisem art. 23 ust. 5 K.N. ustawodawca nadał dyrektorowi szkoły uprawnienia do kierowania nauczyciela mianowanego, w każdym czasie, na badanie okresowe lub kontrolne z własnej inicjatywy w każdym czasie. W celu zagwarantowania zgłoszenia się nauczyciela na badania przewidziano zapis ust. 4 pkt 2 K.N., który zezwala na rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym nie zgłaszającym się dwukrotnie bez usprawiedliwienia na zalecone badania okresowe lub kontrolne.
Ustawodawca zobligował dyrektora szkoły zapisem art. 73 ust. 6 K.N, by nie później niż w terminie 2 tygodni przed zakończeniem urlopu dla poratowania zdrowia, wydał nauczycielowi skierowanie na badanie kontrolne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.
Kontrolne badania lekarskie pracowników, tryb ich przeprowadzania oraz sposób dokumentowania określają przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.).
Badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Powinno ono między innymi zawierać określenie rodzaju badań, jakie maja być wykonane. Lekarz prowadzący badanie może poszerzyć jego zakres o dodatkowe specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny zdrowia pracownika. Zakres badan określają wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań pracowników, które stanowią załącznik nr 1 do omawianego rozporządzenia.
Badania kontrolne kończą się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym czy są lub nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku.
 
Bożena Barszczewska