Zasady egzaminowania i oceniania uczniów znajdą się w ustawie
Resort edukacji zakończył etap konsultacji społecznych ws. projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Projekt zakłada dodanie do ustawy o systemie oświaty rozdziałów: 3a i 3b. Pierwszy określi ogólne zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych, przede wszystkim zaś: co podlega ocenie w szkole, cel oceniania, sposób uzasadniania oceny przez nauczycieli oraz zasady sporządzania klasyfikacji. Podobnie będzie z drugim z dodanych do ustawy rozdziałów. Ureguluje zasady przeprowadzania sprawdzianu oraz egzaminów zewnętrznych, m.in.: cel ich przeprowadzania, formę, zasady zwalniania uczniów oraz obowiązki szkół związane z organizacją egzaminów.

MEN poprawi ustawę o systemie oświaty>>

Resort nie ustąpi ws. ograniczeń w Karcie Nauczyciela
Ministerstwo nie wycofa się z propozycji ograniczenia stosowania Karty Nauczyciela do niektórych grup nauczycieli. Taką modyfikację projektu sugerowały w trakcie konsultacji oświatowe związki zawodowe.
MEN przeniósł z porzuconego projektu nowelizacji Karty Nauczyciela zmiany dotyczące zatrudniania nauczycieli, prowadzących zajęcia finansowane ze środków unijnych. Do Karty Nauczyciela zostanie dodany art. 35a, który umożliwi nauczycielowi prowadzenie zajęć finansowanych przez UE w ramach stosunku pracy - bez dodatkowej umowy. Przydzielenie nauczycielowi dodatkowych godzin będzie możliwe tylko za jego zgodą. Nie będą wliczane do pensum, a stawka za każdą godzinę będzie wynosić tyle, co za godzinę ponadwymiarową.

Kolejni nauczyciele wyłączeni spod przepisów Karty>>

Resort nie zamierza także wycofać się ze zmian dotyczących pracowników ministerialnych placówek doskonalenia nauczycieli. Nowela zakłada, że tylko część przepisów Karty Nauczyciela będzie stosowana do zatrudnionych tam pedagogów. Chodzi tu o: publiczne placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, prowadzone przez ministra edukacji (Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Krajowy Ośrodek Rozwoju Edukacji Ustawicznej i Zawodowej w Warszawie oraz Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie) oraz placówki doskonalenia nauczycieli prowadzone ministrów kultury i rolnictwa.

Od 2015 r. mniej uprawnień dla nauczycieli w ministerialnych placówkach >>

Samorząd uczniowski sprawdzi, czy szkoła zastosowała wskazówki kuratorium
MEN nie ustąpił również w kwestii nowych zasad nadzoru pedagogicznego. Po zmianach organy nadzoru pedagogicznego mają lepiej i w sposób obiektywny oceniać pracę placówek. Wizytatorzy nie będą już musieli uprzedzać dyrektora szkoły o tym, że chcą sprawdzić, jak wyglądają zajęcia w danej placówce.

Wizytator sprawdzi lekcję bez uprzedzenia>>

Największe kontrowersje związków zawodowych budził jednak pomysł, by samorząd uczniowski miał prawo do opiniowania projektu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego. Według ZNP taka zmiana to zacieranie granic pomiędzy nauczycielami, a uczniami. Resort edukacji nie zamierza jednak ustąpić również i w tej kwestii. W odpowiedzi na uwagi związków podkreśla, że udział w procedurze nadzoru będzie uprawnieniem samorządu uczniowskiego, a nie obowiązkiem.

Uczniowie ocenią, jak szkoła wdroży wskazówki kuratorium>>


Ustawa o systemie oświaty. KomentarzPolecamy: "Ustawa o systemie oświaty. Komentarz">>