Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, przedłożony przez ministra finansów.
Przepisy dotyczące nauczycieli pozostaną bez zmian.
Projekt tzw. ustawy okołobudżetowej jest ściśle związany z projektem ustawy budżetowej na 2015 r. Przewidziane w niej propozycje zmian niektórych ustaw mają odzwierciedlenie w kwotach ujętych w projekcie budżetu na przyszły rok i zapewniają jego prawidłową realizację.

Nauczyciele bez podwyżek do 2016 r.>>

Karta Nauczyciela stanowi, że corocznie dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej liczby nauczycieli w przeliczeniu na pełny wymiar zajęć i 110 proc. kwoty bazowej stanowiącej podstawę wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli w dniu 1 stycznia danego roku.
Z założenia, dzięki takiemu sposobowi wyliczania wysokości odpisu, miał on podlegać corocznej waloryzacji. W ostatnich latach tak się jednak nie dzieje - również w 2015 r. odpis wyliczany będzie na podstawie kwoty bazowej ustalonej na styczeń 2012 r. (tj. 2618,10 zł). Oznacza to, że po raz kolejny odpis na ZFŚS na jednego nauczyciela wyniesie 2 879,91 zł.

Związkowcy o budżecie na 2015 r.: czeka nas kolejny rok bez pieniędzy na oświatę>>