Artykuł pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego

W działalności praktycznej organów jednostek samorządu terytorialnego pojawia się problem z prawidłową wykładnią przepisu z art. 30 ust. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674), który brzmi następująco: „regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli” (chodzi o regulamin wynagradzania nauczycieli”). O tym, że istnieje taki problem przekonuje analiza orzecznictwa sądów administracyjnych. Sądy administracyjne wielokrotnie odnosiły się do wykorzystanej we wskazanym przepisie instytucji prawnej „uzgadniania” i określały, jakie kryje się za nią znaczenie. Innymi słowy, sądy orzekały o tym, czy jest to wiążąca czy niewiążąca dla organów jednostek samorządu terytorialnego forma współdziałania ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli?
Warto zauważyć, że wiele przepisów przewiduje współdziałanie tak organów administracji publicznej pomiędzy sobą, jak i tych organów z innymi podmiotami prawa (np. związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców, organizacjami pozarządowymi). Współdziałanie jest to więź, której celem jest usprawnienie funkcjonowania administracji publicznej, ulepszenie przepływu informacji czy stworzenie możliwości podejmowania wspólnych decyzji. Jednakże tworząc taką więź przepisy posługują się wieloma terminami (tj.: opiniowanie, uzgadnianie, w porozumieniu, za zgodą, itd.), a każdemu z nich przypisują nieco inne znaczenie. Więcej w Serwisie Samorządowym LEX>>