Nauczyciel przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia od 1 września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. W październiku 2014 r. rozpoczął kampanię wyborczą - startuje w wyborach samorządowych
Jeśli wygra w wyborach i zostanie radnym gminy, czy należy odwołać nauczyciela/przerwać mu urlop dla poratowania zdrowia i w jakim terminie?

Czy dieta radnego jest formą zarobkowania (wynagrodzenia) w myśl art. 73 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN, art. 73 ust. 7 KN: "W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej. W przypadku stwierdzenia, że w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podejmuje inny stosunek pracy lub inną działalność zarobkową, dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy."
Na gruncie obowiązujących przepisów istnieje możliwość łączenia zatrudnienia nauczycielskiego ze sprawowaniem mandatu radnego. W art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – dalej u.s.g. stwierdzono, że pracodawca ma obowiązek zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
 
Zgodnie z treścią art. 73 ust. 7 KN, stwierdza, że w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej. W przypadku stwierdzenia, że w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podejmuje inny stosunek pracy lub inną działalność zarobkową, dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy.
Ustawodawca w treści art. 73 ust. 7 KN dość niefortunnie "wymieszał" w normie prawnej zakaz nawiązywania stosunku pracy z zakazem prowadzenia działalności zarobkowej, chcąc przekazać adresatowi ogólny zakaz osiągania w czasie urlopu dla poratowania zdrowia dochodów ze wszelkich źródeł. W celu zdefiniowania pojęcia "działalności zarobkowej" należy się odwołać się do pojęcia działalności gospodarczej oraz działalności wykonywanej osobiście. W omawianej sprawie odniesienie będzie miało to drugie pojęcie (działalność wykonywana osobiście).
Zgodnie z treścią art. 13 pkt 5 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f., za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się te, które otrzymywane są przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek.


Dyrektor musi znaleźć godziny dla nauczyciela wracającego z urlopu>>

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 u.p.d.o.f. zwalnia się z opodatkowania diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2280 zł. Przy czym o charakterze świadczenia decyduje jego istota, a nie jego nazwa, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 maja 2007 r. (wyrok WSA z dnia 11 maja 2007 r. III SA/Wa 440/07) oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 maja 2005 r. (wyrok NSA z dnia 10 maja 2005 r. FSK 2536/04; Glosa 2005, nr 4, poz. 129).
W związku z tym należy stanąć na stanowisku, że w ramach działalności zarobkowej mieści się kategoria działalności wykonywanej osobiście, którą jest m.in. pełnienie obowiązków społecznych lub obywatelskich (funkcja radnego). Z tytułu pełnienia tychże obowiązków radny otrzymuje dietę, która stanowi jego przychód (chociaż do pewnej wysokości diety zwolnione są z podatku dochodowego). Tak więc diety stanową formę działalność zarobkową radnego.
Odnosząc się do meritum pytania należy stwierdzić, że pełnienie funkcji radnego nie jest przeszkodą do udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, ponieważ działalność zarobkowa nie jest przesłanką negatywną, wymienioną w treści art. 73 ust. 1 KN. Natomiast działalność zarobkowa może stanowić podstawę do odwołania nauczyciela-radnego z urlopu dla poratowania zdrowia, co wynika z treści art. 73 ust. 7 KN. Decyzję w sprawie ewentualnego odwołania z urlopu dla poratowania zdrowia podejmuje dyrektor szkoły (podobnie: odpowiedź na interpelację poselską).
 

Więcej w serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>

Urlop dla poratowania zdrowia nie uratuje przed zwolnieniem>>