Nauczyciel zamierza od 1 września 2014 r. udać się na urlop dla poratowania zdrowia.
Kiedy najwcześniej może złożyć odpowiedni wniosek do dyrektora szkoły?
Czy lekarz może już w maju wystawić orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi od 1 września?
Jeśli pracodawca zażąda potwierdzenia od lekarza medycyny pracy, to kto, do kogo i w jakim terminie kieruje taki wniosek?

Odpowiedź
1. Zgodnie z treścią art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191) – dalej KN, nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku. O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia, orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela ( art. 73 ust. 10 KN ).
Wzór orzeczenia lekarskiego, który został wskazany w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. Nr 233, poz. 1991) - dalej r.o.p.u.u., zawiera sformułowanie, że orzeczenie zakreśla okres trwania urlopu dla poratowania zdrowia datami kalendarzowymi.
Należy podkreślić, że zgodnie z obowiązującym prawem dyrektor szkoły nie tyle wyraża zgodę na udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia, lecz udziela takiego urlopu na podstawie orzeczenia lekarskiego. Wynika z tego, że skutek konstytutywny uprawnienia do urlopu dla poratowania zdrowia powstaje w momencie wydania stosownego orzeczenia lekarskiego (lub decyzji organu odwoławczego) a nie udzielenia urlopu przez dyrektora szkoły. Tak więc ewentualne "cofnięcie uprawnienia" do urlopu dla poratowania zdrowia następuje w drodze odwołania od orzeczenia lekarskiego do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy (lub jego decyzji w ramach postępowania odwoławczego).
Zatem urlop dla poratowania zdrowia może zostać udzielony w trakcie roku szkolnego tj. bez związku z organizacją zajęć dydaktycznych czy też w okresie ferii.
2. Treść § 4 ust. 1 r.o.p.u.u., zawiera uprawnienie dla dyrektora szkoły do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie, do organu odwoławczego, którym jest wojewódzki ośrodek medycyny pracy właściwy ze względu na miejsce wydania orzeczenia. Po upływie 14 dni od dnia otrzymania kopii orzeczenia, dyrektor szkoły nie może w żaden sposób zakwestionować potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. Orzeczenie organu odwoławczego jest ostateczne (§ 5 ust. 2 ww. r.o.p.u.u.).
Zatem długość urlopu dla poratowania zdrowia, jego data początkowa i końcowa, wynika z treści orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. Ewentualne postępowanie odwoławcze od treści tegoż orzeczenia nie wpływa na datę początkową urlopu dla poratowania zdrowia. Jedynym niekorzystnym następstwem jest "skonsumowanie" części urlopu dla poratowania zdrowia przez okres orzekania komisji odwoławczej, gdyż normy prawne nie wskazują prawa do przesuwania początkowej daty urlopu, bądź "zwracania" części urlopu, która nie została wykorzystania w tym czasie.
Postępowanie organu odwoławczego ma na celu zbadanie zasadności orzeczenia lekarskiego, natomiast nie dotyczy kwestii formalnych w zakresie sposobu udzielenia tegoż urlopu. Z innych przepisów nie wynika żadna regulacja odnosząca się do kwestii udzielania urlopu dla poratowania zdrowia w sytuacji, kiedy komisja odwoławcza orzeka już po dacie wskazanej w orzeczeniu jaki początek tego urlopu. Jak wskazano powyżej, nie ma także możliwości przesunięcia lub zmiany terminu urlopu dla poratowania zdrowia.

Polecamy: Nauczyciela mianowanego można zwolnić nawet, gdy jest nieobecny

Więcej w serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>