Zgodnie z art. 10 ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191), dalej: KN, stosunek pracy z nauczycielem kontraktowym nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, zaś zawarcie umowy na czas określony jest dopuszczalne tylko w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela.
Brak pełnego wymiaru zajęć nie stanowi przeszkody w zawarciu z nauczycielem kontraktowym umowy o pracę na czas nieokreślony. Karta Nauczyciela nie warunkuje bowiem takiego zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć, jak czyni to w odniesieniu do zatrudnienia na podstawie mianowania ( art. 10 ust. 5 pkt 6 KN ).
W przypadku gdy dyrektor nie potrafić wskazać potrzeb wynikających z organizacji nauczania, które uzasadniałyby zatrudnienie nauczyciela kontraktowego na czas określony, a jednocześnie nie zachodzi w szkole konieczność zastępstwa nieobecnego nauczyciela, dyrektor zobowiązany jest do zawarcia z nauczycielem kontraktowym umowy o pracę na czas nieokreślony.
W umowie o pracę określa się w szczególności ( art. 14 KN ):
1) stanowisko i miejsce pracy,
2) termin rozpoczęcia pracy,
3) wynagrodzenie lub zasady jego ustalania,
a w przypadku zatrudnienia w zespole szkół, umowa o pracę powinna określać także typy (rodzaje) szkół w zespole, w których pracuje nauczyciel.

Umowa o pracę na czas nieokreślony - wzór do pobrania>>

 

Prawo oświatowe - wzoryPrawo oświatowe. Wzory pism i dokumentów to zestaw wzorów i przykładów pism najczęściej stosowanych w praktyce szkolnej, przygotowanych na podstawie przepisów prawnych powszechnie obowiązujących w systemie oświaty. Są to zarówno wzory dokumentów cytowane, stanowiące załączniki do aktów wykonawczych (rozporządzeń), jak i oryginalne przykłady przygotowane w oparciu o przepisy prawne. Oddajemy zatem do rąk czytelników skuteczne narzędzie ułatwiające samodzielne prowadzenie dokumentacji placówek oświatowych oraz organów je prowadzących i nadzorujących.

Publikacja stanowi doskonałe uzupełnienie publikacji Meritum Prawo oświatowe.

Polecamy: Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem - wzór do pobrania