W roku szkolnym 2015/2016 nie będzie pełnego etatu dla jednego nauczyciela. Jakie przyjąć kryteria i komu zmniejszyć etat.
Czy jest jakiś regulamin?

 
Przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191) – dalej KN, umożliwiają dyrektorowi szkoły podjęcie autonomicznych decyzji w sprawach dotyczących polityki kadrowej. Kierując się transparentnymi kryteriami oceny pracy nauczycieli, jak też ich przydatności z punktu widzenia potrzeb szkoły, dyrektor może zadecydować z kim chce kontynuować stosunek pracy bez zmian, z kim ograniczyć zatrudnienia w drodze art. 22 ust. 2 KN (wobec nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania nie można stosować wypowiedzenia zmieniającego, o którym mowa w art. 42 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), a z kim rozwiązać stosunek pracy na podstawie art. 20 KN.
Kwestia doboru kryteriów była przedmiotem stosunkowo szerokiej analizy orzeczniczej Sądu Najwyższego. Jest to jednak kwestia indywidualna, więc poniżej zaprezentowane tezy należy oceniać jako ogólne wskazówki zachowań, nie zaś nakazy konkretnego zachowania. Kryteria powinny w pierwszej kolejności dotyczyć dorobku zawodowego (staż pracy, ocena pracy, kwalifikacje formalne i faktyczne), ale mogą się one odnosić także do sytuacji osobistej nauczyciela (stan rodzinny, posiadanie innych źródeł dochodu - np. emerytury). Podstawa rowiązania stosunku pracy stanowi usprawiedliwione kryterium doboru do zwolnienia, a gdy pozostałe kryteria nie pozwalają na jednoznaczną ocenę przydatności do dalszej pracy, nauczyciel zatrudniony na podstawie umowy o pracę powinien być wybrany do zwolnienia przed nauczycielem mianowanym: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2005 r. (wyrok SN z dnia 11 stycznia 2005 r. I PK 159/04, Pr.Pracy 2005, nr 4, poz. 32).
Niemożność dalszego zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć należy odnosić do przedmiotu nauczanego dotąd przez nauczyciela, a wyjątkowo tylko można brać pod uwagę inne przedmioty, do nauczania których ma kwalifikacje, jeżeli w szkole występuje potrzeba dokonania zmian w tym zakresie, podyktowana dobrem uczniów lub brakami kadrowymi: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 lipca 2001 r. (wyrok SN z dnia 12 lipca 2001 r. I PKN 549/00, OSNP 2003, nr 11, poz. 271).

Odpowiedź pochodzi z serwisu Prawo Oświatowe/ABC>>@page_break@Tak więc nie ma obowiązku przydzielania godzin z innego przedmiotu, do nauczania którego nauczyciel posiada kwalifikacje, tak aby uniknąć ograniczenia wymiaru zatrudnienia.
Porównanie kwalifikacji zawodowych jako kryterium wyboru nauczyciela wymaga uwzględnienia nie tylko formalnego poziomu wykształcenia, ale także praktyki w nauczaniu przedmiotu. W ocenie zasadności wyboru nauczyciela należy brać pod uwagę w pierwszej kolejności okres zatrudnienia na stanowisku nauczyciela przedmiotu, którego liczba godzin nauczania ulega zmniejszeniu, nie zaś ogólny czas wykonywania zawodu: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 stycznia 2002 r. (wyrok SN z dnia 10 stycznia 2002 r. I PKN 771/00, OSNP-wkł. 2002, nr 10, poz. 4). Jednakże z drugiej strony nie ma nakazu dla dyrektora szkoły do zmniejszania zatrudnienia w pierwszej kolejności nauczycielom o niższym stopniu awansu zawodowego.
Należy jednak na koniec zauważyć, że przy podejmowaniu decyzji o wyborze pracodawca może się kierować własnymi, uzasadnionymi potrzebami: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 września 2000 r. (wyrok SN z dnia 12 września 2000 r. I PKN 26/00, Pr.Pracy 2001, nr 3, poz. 32). Interes szkoły jako placówki kształcącej i wychowującej młodzież powinien mieć pierwszeństwo przed indywidualnym interesem nauczyciela: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 sierpnia 2001 r. (wyrok SN z dnia 20 sierpnia 2001 r. I PKN 570/00, OSNP 2003, nr 13, poz. 311).

Odpowiedź pochodzi z serwisu Prawo Oświatowe/ABC>>

Polecamy: "Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem"