Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przeprowadziły pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Podjęły uchwałę o utworzeniu podkomisji, która zajmie się dalszymi pracami nad dwoma projektami zmian w finansowaniu przedszkoli. Przewodniczącym podkomisji został Marek Rząsa.
 
Pierwszy z projektów jest inicjatywą obywatelską, popieraną przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zmiany mają zapewnić pełniejsze finansowanie przedszkoli z budżetu państwa. Ma do tego prowadzić doprecyzowanie przepisów dotyczących podziału oświatowej subwencji ogólnej oraz dookreślenie, że do zadań własnych gmin należy zarówno zapewnienie właściwej realizacji obowiązku przedszkolnego, jak i umożliwienie dzieciom skorzystania z prawa do wychowania przedszkolnego. Wychowaniem przedszkolnym mogłyby być objęte także młodsze dzieci. 
 
Drugi projekt wnieśli posłowie PSL. Zdaniem wnioskodawców jedyną szansą popularyzacji wychowania przedszkolnego w Polsce bez nadmiernego obciążania samorządów są dotacje z budżetu państwa. Projekt zakłada objęcie dotacją celową z budżetu państwa zadań związanych z prowadzeniem przez gminę przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego dla dzieci pięcioletnich objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego oraz czterolatków objętych wychowaniem przedszkolnym.
 
O projektach szerzej pisaliśmy: