Nauczycielka, której planowany termin ukończenia stażu na stopień nauczyciela kontraktowego przypadł na dzień 31 maja 2006 r. Ponieważ miała zwolnienie lekarskie od 17 marca 2006 r. do 4 sierpnia 2006 r., zakończenie stażu kończyło się datą 19 października 2006 r. W dniu 21 listopada 2006 r. uzyskała stopień nauczyciela kontraktowego. W dniu 1 września 2008 r. złożyła pismo w sprawie rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela kontraktowego.
Czy od 1 września 2008 r. ma prawo rozpocząć staż na nauczyciela mianowanego?
Zgodnie z przepisem art. 9d ust. 4 ustawy - Karta Nauczyciela nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.
Jeżeli nauczycielka uzyskała stopień nauczyciela kontraktowego w dniu 21 listopada 2006 r., to nie będzie mogła rozpocząć stażu na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 1 września 2008 r., ponieważ w tym dniu nie minie jeszcze dwuletni okres przepracowania, o którym mowa w ww. przepisie. Okres ten minie dopiero w dniu 22 listopada 2008 r.
Zgodnie natomiast z przepisem art. 9d ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły. Dlatego nauczycielka będzie mogła rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego dopiero we wrześniu 2009 r.