Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1250) reguluje kwestię wystawiania bieżących ocen opisowych.
Od nowego roku szkolnego formę opisową mogą mieć oceny bieżące w klasach I-III, a także noty wystawiane starszym uczniom. Szkoła sama decyduje, kiedy stosować taką formę oceniania ucznia. Nowe przepisy wymagają jednak zmian w regulacjach określających zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej.
Zasady stosowane we wszystkich szkołach są analogiczne do tych, które obowiązują w klasach I-III. Ocenę opisową sporządza się w formie wydruku komputerowego i dołącza do dziennika lekcyjnego.

 

Praktyczne porady na temat nowych przepisów uzyskać będzie można podczas organizowanych przez wydawnictwo Wolters Kluwer jesiennych konferencji oświatowych: XVII Krajowej Konferencji Dyrektorów  Szkół i Przedszkoli, która odbędzie się w ramach Kongresu Edukacja i Rozwój>>