Zmiany znajdą się w nowelizacji rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, którą MEN przekazało do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.
Od nowego roku szkolnego formę opisową będą mogły mieć oceny bieżące w klasach I-III, a także noty wystawiane starszym uczniom. Szkoła sama zdecyduje, kiedy stosować taką formę oceniania ucznia. Nowe przepisy wymagają jednak zmian w regulacjach określających zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej.

Do września trzeba zaktualizować statut szkoły>>

Zasady stosowane we wszystkich szkołach będą analogiczne do tych, które obowiązują w klasach I-III. Ocena opisowa będzie sporządzana w formie wydruku komputerowego i dołączana do dziennika lekcyjnego.
Zmienią się także regulacje dotyczące szkół dla dorosłych - według znowelizowanych przepisów dokumentację przebiegu nauczania w tych podmiotach stanowić będą pisemne prace kontrolne i egzaminacyjne słuchaczy szkół dla dorosłych. Nowela ma obowiązywać od 1 września 2015 r.

Zmiany w statucie zależą od jego szczegółowości>>