Czy w szkole podlegającej regulacjom ustawy o systemie oświaty należy przyjmować regulamin imprez masowych, czy też nie ma takiego obowiązku?
Niezbędne przepisy znajdują się w ustawie z 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2139):
–    za bezpieczeństwo imprezy masowej odpowiada jej organizator (art. 5);
–    organizator udostępnia osobom uczestniczącym w imprezie masowej regulamin obiektu (terenu) oraz opracowuje i udostępnia tym osobom regulamin imprezy masowej zawierający warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób na niej obecnych (art. 6 ust. 3) – przepis ten jest niewątpliwie podstawą wydania regulaminu imprezy masowej w szkole;
–    przepisów ustawy nie stosuje się do nieodpłatnych imprez masowych organizowanych na terenach zamkniętych, będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez ministrów: obrony narodowej, sprawiedliwości, spraw wewnętrznych, edukacji, szkolnictwa wyższego, sportu, jeżeli jednostki te są organizatorami imprezy masowej w rozumieniu niniejszej ustawy (art. 2).

Opodatkowanie wydatków na szkolną imprezę zależy od przychodu pracownika>>

Dla nas istotne w tym momencie jest obwieszczenie MEN z 23.10.2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 1077), którego załącznik jako jednostki podległe wymienia m.in. komisje egzaminacyjne, a jako jednostki nadzorowane m.in. nauczycielskie kolegia języków obcych; obwieszczenie to nie wymienia szkół, co oznacza, że w szkołach organizujących imprezę masową regulamin taki należy przyjąć.

Koszty opieki nad uczniami powinien ponieść organizator szkolnej imprezy>>

 

Dowiedz się więcej z czasopisma
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł