Czy można w trakcie roku szkolnego zrezygnować z funkcjonowania świetlicy szkolnej, która została utworzona w celu przejmowania zastępstw w przypadku nieobecności nauczycieli, i zmienić nauczycielowi (wychowawcy świetlicy) umowę o pracę na czas określony na umowę na zastępstwo?

Nauczyciel, który w chwili obecnej pracuje jako wychowawca świetlicy, mógłby zostać przyjęty na zastępstwo z wychowania fizycznego (nauczycielka na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży). Nauczyciel posiada pełne kwalifikacje do nauczania danego przedmiotu.
 
Odpowiedź
Świetlica nie może zostać zlikwidowana w sytuacji, gdy zachodzi potrzeba korzystania z niej przez uczniów. Jeśli natomiast nie ma potrzeby zapewnienia opieki uczniom, świetlica może zostać zamknięta w trakcie roku szkolnego. Ewentualna zmiana umowy o pracę wymaga zgody nauczyciela.
 
Uzasadnienie
Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3, ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – dalej u.s.o. do realizacji zadań statutowych szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania ze świetlicy. Szkoła podstawowa jest obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole, zaś gimnazjum - jeżeli zachodzi potrzeba zapewnienia zajęć świetlicowych.

Akademia Rozwoju Szkoły już w lutym 2016 r.>>
Jeżeli więc w szkole są uczniowie korzystający ze świetlicy, świetlica nie powinna być likwidowana, zaś obowiązek finansowania jej funkcjonowania spoczywa na organie prowadzącym (art. 5 ust. 7 pkt 1 i 4 u.s.o.). Stwierdzenie w toku zewnętrznego nadzoru pedagogicznego, że dyrektor bezzasadnie i sprzecznie z obowiązkiem zapewnienia opieki uczniom zlikwidował świetlicę, może skutkować poleceniem wznowienia jej działalności (art. 34 ust. 1 u.s.o.).
W sytuacji natomiast, gdy rzeczywiście nie ma uczniów potrzebujących korzystać ze świetlicy, może zostać zlikwidowana, najlepiej w porozumieniu dyrektora z organem prowadzącym, jako dwóch podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczne i higieniczne warunki m.in. opieki nad uczniami w szkole. Wówczas zmiana organizacyjna polegająca na likwidacji świetlicy może zostać dokonana w trakcie roku szkolnego oraz wymaga zmiany statutu szkoły.
Zmiana w trakcie roku szkolnego stanowiska z wychowawcy świetlicy na nauczyciela przedmiotu, z uwagi na inny wymiar pensum oraz zmiana umowy o pracę z umowy na czas określony na umowę na zastępstwo (będącej rodzajem umowy na czas określony), wymaga formy pisemnej i zgody nauczyciela - art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela i art. 29 § 4 w zw. z art. 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Konieczne będzie również aneksowanie arkusza organizacyjnego szkoły.

WSA: szkoła ma obowiązek prowadzenia świetlicy>>