Jak podkreśla resort rodziny, który przygotował projekt, świadczenie dobry start stanowi istotny element polityki prorodzinnej, zasadnym jest zatem, aby uregulować sprawy z nim związane w akcie prawnym rangi ustawowej. Projekt przewiduje przeniesienie rozwiązań funkcjonujących dotychczas na poziomie uchwały i rozporządzenia Rady Ministrów. Teraz przepisy będą w ustawie.

 

 

 

Świadczenie wypłacane na wniosek

Aby otrzymać pieniądze na wyprawkę dla dziecka, konieczne jest złożenie wniosku. Mogą to zrobić rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni (osoby, które sprawują opiekę nad uczniem i złożyły wniosek o przysposobienie) oraz instytucje sprawujące opiekę nad uczniem. Oceną wniosków i wypłatą pieniędzy zajmą się gminy, a w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - powiaty.

 

Świadczenie nie będzie przysługiwało w sytuacji kiedy dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

 

Od września 300 zł na wyprawkę szkolną>>

 

Wyprawka nie w zerówce, ale za to w niektórych szkołach dla dorosłych

Świadczenie nie będzie przysługiwać na dzieci z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego – realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego, czy to w przedszkolu czy w szkole, jest bezpłatna i nie wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych wydatków na wyposażenie.

 

W stosunku do aktualnego stanu prawnego proponuję się zmianę definicji szkoły, w której nauka uprawnia do świadczenia dobry start. Świadczenie to będzie przysługiwać także na uczniów szkół dla dorosłych, w tym policealnych. Zmiana nie powoduje żadnych zmian w kryteriach wieku dziecka, na które przysługuje świadczenie – przysługuje co do zasady na uczące się w szkole dzieci w wieku do ukończenia 20 r. życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych –do ukończenia 24 r. życia.