Projekt rozporządzenia w tej sprawie przygotował resort pracy, wynika z niego, że pieniądze na wyprawkę szkolną nie będą uzależnione od kryterium dochodowego.

Pieniądze dla każdego ucznia
- Wsparciem z programu zostaną objęte rodziny z dziećmi na utrzymaniu w wieku szkolnym bez względu na dochód. Ma to bardzo istotne znaczenie, aby dodatkowo wspierać  rodziny i wyrównywać szanse edukacyjne niezależnie od posiadanego kapitału kulturowego, społecznego i materialnego - uzasadniają autorzy projektu.

Pieniądze - 300 zł co roku - wypłacane będą w każdym roku szkolnym, aż do czasu, gdy uczeń skończy osiemnaście lat (lub 24 w przypadku uczniów z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).

- To dobry pomysł, cieszę się, że nie wprowadzono kryterium dochodowego, bo niepotrzebnie zabrnęlibyśmy w biurokrację - ocenia Wojciech Starzyński, prezes Fundacji "Rodzice w Szkole". Podkreśla, że w takim przypadku koszty mogłyby być większe niż korzyści.

Świadczenie wypłacane na wniosek
Aby otrzymać pieniądze na wyprawkę dla dziecka, konieczne jest złożenie wniosku. Mogą to zrobić rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni (osoby, które sprawują opiekę nad uczniem i złożyły wniosek o przysposobienie) oraz instytucje sprawujące opiekę nad uczniem. Oceną wniosków i wypłatą pieniędzy zajmą się gminy, a w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - powiaty.

Świadczenie nie będzie przysługiwało w sytuacji kiedy dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Pieniądze do końca września
Wnioski będzie można składać zarówno przez internet (do 1 lipca), jak i drogą tradycyjną (do 1 sierpnia).  rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia dobry start nastąpi nie później niż do końca września danego roku.

Przyznanie świadczenia nie będzie wymagać podjęcia decyzji administracyjnej, w takim trybie wydawane będzie natomiast rozstrzygnięcie o odmowie.

- Mimo że od paru lat uczniowie mają prawo do bezpłatnych podręczników, początek roku szkolnego wciąż wiąże się z dużymi wydatkami - mówi Wojciech Starzyński - Jest to ok. 800-1000 zł, więc to 300 zł na pewno się przyda, choćby na przybory szkolne takie jak tornister, czy ołówki albo strój sportowy - podkreśla.

Boisz się zmian w prawie? Niepotrzebnie! Poznaj serwis LEX Prawo Oświatowe i zarządzaj szkołą bez problemów>>