Pytanie:
Czy jest opodatkowany przychód studenta z tytułu otrzymania stypendium rektorskiego za bardzo dobre wyniki w nauce?
Czy w takim przypadku rodzice mogą skorzystać z ulgi na uczące się dziecko?

Odpowiedź:
Co do zasady, stypendia za wyniki w nauce są zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W dalszej konsekwencji oznacza to, że bez względu na wysokość uzyskanego stypendium rodzicom studenta przysługuje prawo do skorzystania z tzw. ulgi prorodzinnej.

Uzasadnienie:
W opisanym przypadku, w celu ustalenia zakresu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, proponuję zapoznać się z treścią interpretacji ogólnej z dnia 7 grudnia 2012 r.DD3/033/100/CRS/12/DD-679 wydanej przez Ministra Finansów.
Interpretacja odnosi się do regulacji wynikających z art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f.
W powołanym art. 21 ust. 1 pkt 39 u.p.d.o.f. czytamy, że wolne od podatku dochodowego są stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Wskazane zwolnienie od opodatkowania dotyczy stypendiów naukowych i za wyniki w nauce, które mogą być przyznawane przez różnego rodzaju instytucje (np. szkoły), organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, czy organizacje społeczne, w ramach prowadzonej przez nie działalności. Więcej>>

Dowiedz się więcej z książki
Dotacje dla szkół i przedszkoli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł