Czy dyrektorowi gimnazjum, któremu w dniu 31 sierpnia 2017 r. kończy się kadencja, można przedłużyć powierzenie obowiązków dyrektora do 31 sierpnia 2019 r. po to, aby mógł być wicedyrektorem 8-letniej szkoły podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi?

Odpowiedź
Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora osobie kierującej dotychczasowym gimnazjum może dotyczyć tylko przypadku przekształcenia gimnazjum w szkołę podstawową, które nie następuje na wskutek włączenia do istniejącej szkoły podstawowej.

Przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe w brzmieniu uchwalonym przez Sejm przed procedowaniem przez Senat (http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/1031_u.htm) – dalej u.p.w.u.p.o. regulują sytuację dyrektora gimnazjum w zależności od dalszych losów szkoły.

Na podstawie art. 231 ust. 1–3 u.p.w.u.p.o. dyrektor gimnazjum, które kończy działalność w trybie art. 127 ust. 1 u.p.w.u.p.o., czyli poprzez wygaszanie kolejnych klas, począwszy od I klasy od dnia 1 września 2017 r., zajmuje stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora gimnazjum, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2019 r. Organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektora wygaszanego gimnazjum, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r., gdy kadencja szybciej się kończy. Przepisy stosuje się odpowiednio do osoby niebędącej nauczycielem, powołanej na stanowisko dyrektora gimnazjum.

Inaczej może kształtować się sytuacja dyrektora gimnazjum, które nie jest wygaszane. W przypadku włączenia gimnazjum do istniejącej szkoły podstawowej, dyrektor gimnazjum traci najwyższe stanowisko kierownicze. Na podstawie art. 235 ust. 1 u.p.w.u.p.o. z dniem 1 września 2017 r. dyrektor dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej staje się dyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej. Ponadto dyrektor szkoły podstawowej, prowadzonej przez j.s.t., z dniem włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej w trybie art. 129 ust. 1 pkt 2 u.p.w.u.p.o., staje się dyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej, w której prowadzi się klasy dotychczasowego gimnazjum, i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowej szkoły podstawowej. Natomiast dyrektor dotychczasowego gimnazjum, prowadzonego przez j.s.t., z dniem włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowe staje się wicedyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowego gimnazjum (art. 238 ust. 1 i ust. 2 u.p.w.u.p.o.). Przepisy przejściowe nie dają natomiast możliwości powierzenia stanowiska dyrektora tak przekształconym szkołom dyrektorowi gimnazjum, a tym bardziej przedłużenia jego kadencji.

Dyrektor dotychczasowego gimnazjum zachowa stanowisko w szkole prowadzonej przez j.s.t. tylko w przypadku przekształcenia gimnazjum w szkołę podstawową, następującego bez włączenia do istniejącej szkoły podstawowej. Zgodnie z art. 237 ust. 1 u.p.w.u.p.o. dyrektor dotychczasowego gimnazjum, prowadzonego przez j.s.t., z dniem przekształcenia, staje się dyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowego gimnazjum. W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi dotychczasowego gimnazjum na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r. (art. 237 ust. 3 u.p.w.u.p.o.).

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów