Nauczycielka chemii zatrudniona na czas nieokreślony w publicznej szkole ponadgimnazjalnej od dnia 1 września 2013 r. do dnia 28 lutego 2014 r. przebywa w stanie nieczynnym. Z dniem 22 lutego 2014 r. nauczycielka ta będzie posiadała kwalifikacje do nauczania przedmiotów zawodowych. Z dniem 27 lutego 2014 r. osoba ta zostanie przywrócona do pracy w pełnym wymiarze czasu pracy zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. Będzie nauczała chemii i przedmiotów zawodowych.
Czy dyrektor szkoły ma obowiązek przywrócenia tej nauczycielki do pracy na czas nieokreślony (tak jak była zatrudniona przed stanem nieczynnym) czy może przywrócić ją na czas określony (np. do końca roku szkolnego – do 31 sierpnia 2014 r.)?

Zgodnie z art. 20 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191) – dalej KN, dyrektor szkoły ma obowiązek przywrócenia do pracy w pierwszej kolejności nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym w razie powstania możliwości podjęcia przez nauczyciela pracy w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony lub na okres, na który została zawarta umowa, w tej samej szkole, na tym samym lub innym stanowisku, pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji. Wobec powyższego, w opisanej w pytaniu sytuacji, dyrektor szkoły powinien ocenić: czy możliwe jest zatrudnienie ww. nauczyciela na czas określony, czy na czas nieokreślony. Jeżeli zajdą przesłanki zatrudnienia go na czas określony, tj. przesłanki, o których mowa w art. 10 ust. 7 KN (potrzeby zatrudnienia na czas określony wynikająca z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela), to przywrócenie powinno nastąpić na czas określony. Jeżeli natomiast zajdą przesłanki zatrudnienia na czas nieokreślony, tj. przesłanki, o których mowa w art. 10 ust. 4, 5 i 6 KN, to przywrócenie powinno nastąpić na czas nieokreślony.

Polecamy: Stan nieczynny nie wyklucza możliwości pracy w tej samej szkole

Odpowiedź na pytanie pochodzi z serwisu Prawo Oświatowe/ABC>>

Artykuł 20 Karty Nauczyciela będzie jednym z głównych tematów II  zjazdu Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły, który odbędzie się 27 marca w Warszawie. Program wydarzenia>>