Czy dopuszczalne jest nawiązanie stosunku pracy na czas nieokreślony z nauczycielem stażystą, legitymującym się wymaganym poziomem wykształcenia bez przygotowania pedagogicznego, który uzyska to przygotowanie po zakończeniu stażu, tj. po 31 maja?
Na przykład przed końcem roku szkolnego (tj. np. 27 czerwca).

 
Uzasadnienie
Artykuł 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN mówi, że z osobą posiadającą kwalifikacje lub posiadającą wymagany poziom wykształcenia, lecz nieposiadającą przygotowania pedagogicznego, stosunek pracy nawiązuje się na czas określony. Jeśli nauczyciel posiadający wymagany poziom wykształcenia nie uzyska kwalifikacji pedagogicznych w ciągu pierwszego roku pracy z przyczyn od niego niezależnych, dopuszcza się nawiązanie stosunku pracy na kolejny rok szkolny.
Jeśli nauczyciel uzyska kwalifikacje pedagogiczne przed końcem roku szkolnego, a co za tym idzie, przed zakończeniem okresu trwania stosunku pracy (dniem zakończenia roku szkolnego, tj. 31 sierpnia, a nie np. 27 czerwca) i złoży do końca czerwca wniosek o rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego, to może do dnia 31 sierpnia uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego i wówczas nie będzie problemu z nawiązaniem stosunku pracy na czas nieokreślony (przy spełnieniu pozostałych warunków wymaganych przepisem art. 10 ust. 2 KN).
Jeśli wspomniany nauczyciel nie uzyska kwalifikacji pedagogicznych do końca roku szkolnego, to można nawiązać stosunek pracy na czas określony.
Po uzyskaniu kwalifikacji wymaganych na kolejny stopień awansu zawodowego i uzyskania tego stopnia należy nawiązać z nauczycielem stosunek pracy na czas nieokreślony – w myśl art. 10 ust. 4 KN.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów