Czy można zgodnie z prawem zapisać w statucie szkoły jako jedną z kar dla ucznia: prace porządkowe na rzecz szkoły?
Jeśli tak to kto powinien sprawować opiekę nad uczniami podczas wykonywania tych prac?
 
Moim zdaniem, nie można do statutowego katalogu nagród i kar wpisać prac porządkowych na rzecz szkoły. Zawarty w statucie wykaz kar musi być zgodny szczególnie z odpowiednimi przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i Konwencji o prawach dziecka ratyfikowanej 7 czerwca 1991 r.. Statuty szkół mogą poszerzać prawa przysługujące uczniom, nie mogą natomiast ich ograniczać oraz wprowadzać obowiązki nie przewidzianych w przepisach aktów prawnych wyższej rangi. Wprowadzenie tego rodzaju zapisu w statucie szkoły nosiłoby znamiona łamania prawa.

Dyscyplina w szkole - surowa kara, czy wyrozumiałość?>>

Należy pamiętać, że w szkole nie wolno stosować kar naruszających poszanowanie godności ucznia np. zakaz obrażania, poniżania, wyśmiewania, stosowania presji psychicznej itp.
Czym innym jest wychowanie "w duchu poszanowania dla każdej pracy", a czym innym jest karanie pracą. Wychowania przez pracę nie można realizować incydentalnie, od przypadku do przypadku, jest to bowiem długotrwały, planowy i zorganizowany proces.
W związku z powyższym druga kwestia poruszana w pytaniu: "sprawowania opieki nad uczniami podczas wykonywania tych prac" - jest bezprzedmiotowa.

Szacunku nie otrzymuje się razem z dyplomem>>

Od walenia po łapach do zmarszczenia brwi, czyli o środkach dyscyplinujących w szkolePolecamy książkę: Od walenia po łapach do zmarszczenia brwi, czyli o środkach dyscyplinujących w szkole>>