Dyrektor szkoły zaproponował nauczycielce zatrudnionej na podstawie mianowania przejście do pracy w świetlicy przy zwiększonym wymiarze czasu pracy. Nauczycielka nie przyjęła propozycji dyrektora, ale rozpoczęła pracę na nowym stanowisku. Sprawa dotarła aż do Sądu Najwyższego. Uznał on, że: pracownik mianowany może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu (za jego zgodą) na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, miejscowości oraz na takie samo lub inne stanowisko, w nauczycielka podejmując pracę, zaakceptowała modyfikację warunków zatrudnienia.

Więcej>>