Nowela doda do ustawy o systemie oświaty rozdziały: 3a i 3b. Pierwszy określi ogólne zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych, przede wszystkim zaś: co podlega ocenie w szkole, cel oceniania, sposób uzasadniania oceny przez nauczycieli oraz zasady sporządzania klasyfikacji. Podobnie będzie z drugim z dodanych do ustawy rozdziałów. Ureguluje zasady przeprowadzania sprawdzianu oraz egzaminów zewnętrznych, m.in.: cel ich przeprowadzania, formę, zasady zwalniania uczniów oraz obowiązki szkół związane z organizacją egzaminów.
Po zmianach organy nadzoru pedagogicznego mają lepiej i w sposób bardziej obiektywny oceniać pracę placówek. Wizytatorzy nie będą już musieli uprzedzać dyrektora szkoły o tym, że chcą sprawdzić, jak wyglądają zajęcia w danej placówce. Zmienić się ma również tryb organizowania dodatkowych zajęć, finansowanych ze środków unijnych. Do Karty Nauczyciela zostanie dodany art. 35a, który umożliwi nauczycielowi prowadzenie zajęć finansowanych przez UE w ramach stosunku pracy - bez dodatkowej umowy. Przydzielenie nauczycielowi dodatkowych godzin będzie możliwe tylko za jego zgodą.

Rodzic z domu sprawdzi oceny dziecka. Dostęp do elektronicznych dzienników zawsze za darmo>>

Nie będą wliczane do pensum, a stawka za każdą godzinę będzie wynosić tyle, co za godzinę ponadwymiarową. Tworząc nowe przepisy, resort oświaty dążył do zwiększenia znaczenia ocen opisowych w procesie edukacji. Pierwotna wersja projektu zakładała, że nauczyciele klas I-III będą oceniać uczniów wyłącznie w takiej formie, ponieważ, według MEN, pozytywniej wpływa to na motywację i postępy ucznia. Ostatecznie jednak resort zmodyfikował nieco swój pomysł i do ustawy o systemie oświaty dodany zostanie przepis, według którego oceny bieżące wystawiane uczniom klas I-III będą mogły mieć formę opisową. Oceny opisowe będzie można stosować także na późniejszych etapach edukacji. Ustawa zliberalizuje ponadto przepisy dotyczące maksymalnej liczby uczniów w klasach I-III. Oddziały będzie można powiększać, jeżeli zgodę na to wyrazi rada rodziców.
Przepisy dotyczące egzaminowania i oceniania uczniów mają wejść w życie w kwietniu, wtedy bowiem tracą moc dotychczasowe regulacje w tej materii. Większość pozostałych zmian ma natomiast obowiązywać od września.

PESEL w legitymacji szkolnej - nowe przepisy już obowiązują>>