Sytuacji, w których nie występuje możliwość złożenia skargi w sądzie administracyjnym, jest więcej. Dla przykładu wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego są ostateczne i nie można ich zaskarżyć (art. 44zza ust. 6 u.s.o.), podobnie jak wyniki matury (art. 44zzk ust. 4 u.s.o.). Jak widać, ustawa o systemie oświaty właściwie wyklucza prawo sądowej kontroli rozstrzygnięć dotyczących wyników sprawdzianu szóstoklasisty oraz egzaminu gimnazjalnego i maturalnego.

Kolejna rozprawa TK ws. unieważnienia matur 22 czerwca>>

Moim zdaniem takie regulacje należy ocenić negatywnie, bowiem wydaje się, że naruszają art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), stosownie do którego każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

Uczeń ma dwa dni, by zakwestionować sumę punktów z egzaminu>>
 

Dyrektor Szkoły - Nr 6/2015 Więcej w "Dyrektorze Szkoły" nr 6/2015>>