– Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa jest priorytetem, a każda forma walki ze zjawiskiem wykorzystywania seksualnego dzieci jest krokiem we właściwym kierunku – przekonuje Marek Michalak. Zgłasza jednak kilka uwag do projektu.
RPD sugeruje m.in. poszerzenie rejestru o informacje o wieku pokrzywdzonego małoletniego poniżej 15. roku życia w przypadku prawomocnego orzeczenia wobec sprawcy kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, kary ograniczenia wolności lub kary grzywny.

Szkoła sprawdzi, czy pracownik nie był skazany za molestowanie - projekt już w Sejmie>>

Zdaniem rzecznika, obok przepisów wprowadzających obowiązek uzyskania przez pracodawców i inne podmioty angażujące osoby do działalności związanej z wychowaniem, edukacją, leczeniem lub opieką nad dziećmi informacji o tych osobach z Rejestru przed ich zatrudnieniem lub zaangażowaniem, zasadnym jest również wprowadzenie wprost wymogu niekaralności za przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę dziecka wobec osób wykonujących wszystkie zawody oraz działalność związaną z kontaktami z dziećmi.

Przestępstwa seksualne na szkodę nieletnich bez przedawnienia>>