- Postanowienia statutu szkoły – jak wynika ze skarg obywateli – często zakazują możliwości samodzielnego usprawiedliwiania nieobecności w szkole, zwalniania z zajęć lekcyjnych, czy też wyrażania zgody na wycieczki szkolne przez uczniów pełnoletnich. Wówczas jedynym rozwiązaniem, dopuszczanym przez statut szkoły jest złożenie odpowiedniego oświadczenia przez przedstawicieli ustawowych, najczęściej rodziców pełnoletniego ucznia - podkreśla rzecznik praw obywatelskich w wystąpieniu skierowanym do MEN.

Przypomina, że statut jest prawem wewnętrznym szkoły, nie może pozbawiać uczniów uprawnień, które daje im Konstytucja i kodeks cywilny.

- Innym, również istotnym problemem, na który wskazują w swoich skargach obywatele jest ustanowienie w statucie szkoły zakazu opuszczania budynku, czy terenu szkoły w czasie przerw przez uczniów. Zakaz ten skierowany jest także do uczniów pełnoletnich - podkreśla RPO. - Z prawnego punktu widzenia, nie istnieją wyraźne przepisy dotyczące wychodzenia uczniów na przerwach poza budynek czy teren szkoły - dodaje rzecznik.

Statut szkoły podstawowej po reformie oświaty Lidia MarciniakStatut szkoły podstawowej po reformie oświaty>>