Zgodnie z zapisami ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich można zatrzymać, a następnie umieścić w policyjnej izbie dziecka nieletniego, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełnił czyn karalny. Brakuje jednak przepisów, które zapewniałyby nieletniemu prawo do niezwłocznej konsultacji z adwokatem.
"W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich konieczna jest zmiana przepisów Regulaminu w sposób gwarantujący nieletniemu umieszczonemu w policyjnej izbie dziecka niezwłoczną pomoc adwokata. Postulat ten wydaje się istotny również z powodu ustaleń Komitetu Praw Dziecka ONZ, który wskazał na przypadki dokonywania czynności procesowych z udziałem dzieci, składania przez nie oświadczeń i podpisywania dokumentów bez obecności prawnika lub innej zaufanej osoby towarzyszącej, mimo wymogów określonych w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich." - podkreślił RPO i wystąpił do ministra spraw wewnętrznych o przygotowanie odpowiednich zmian legislacyjnych.

MEN: kuratorzy kontrolują ośrodki wychowawcze>>