Rozporządzenie wprowadza odznakę honorową nadawaną przez rzecznika praw dziecka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw dziecka. Otrzymają ją osoby, których działalność społeczna przyczyniła się do poprawy losu najmłodszych członków społeczeństwa.
"Odznaka będzie nadawana podmiotom, których działalność przyniosła istotny wkład w rozwój dzieci. Rozwój ten – w kontekście praw dziecka – może przejawiać się w rozwoju ekonomicznym (polepszenie bytu dzieci, świadczenie dzieciom pomocy materialnej), zdrowotnym (działania w obszarze poprawy zdrowia małoletnich), naukowym (wspieranie edukacji i szkolnictwa) oraz rozwoju kultury prawnej (upowszechnianie praw dziecka)." - wynika z uzasadnienia.
Na awersie medalu znajdzie się portret Janusza Korczaka i łaciński napis "INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI" na rewersie zaś podpis - RZECZNIK PRAW DZIECKA.

Źródło: Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia (Dz. U. poz. 333).