Chodzi o przepisy dotyczące promowania do klasy programowo wyższej oraz ukończenia szkoły z wyróżnieniem.
RPD zwraca uwagę, że uczniowie szkół artystycznych, aby otrzymać promocję do klasy wyższej z wyróżnieniem lub aby ukończyć szkołę z wyróżnieniem, oprócz średniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania, muszą uzyskać ocenę bardzo dobrą z przedmiotu głównego (lub specjalności/specjalizacji). To powoduje, że w sytuacji zmiany profilu szkoły z artystycznej ogólnokształcącej na ogólnodostępną, dzieci te nie mają równych szans w procesie rekrutacji. Szczególnie często takie sytuacje występują w przypadku większej liczby kandydatów do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej niż liczba przewidzianych w niej miejsc.
Co to oznacza w praktyce? Uczeń gimnazjum ogólnodostępnego, który uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, może już na wstępie być w lepszej w sytuacji niż uczeń szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, który uzyskał identyczne oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz identyczną ocenę zachowania. Przyczyną takiego stanu rzeczy będzie posiadanie przez ucznia szkoły ogólnodostępnej świadectwa z wyróżnieniem. Takiego świadectwa może nie przedstawić uczeń szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, jeśli nie spełni trzeciego kryterium, czyli nie uzyska co najmniej bardzo dobrej oceny z przedmiotu głównego (przedmiotów głównych) lub specjalności lub specjalizacji.

RPD: prawa dziecka to nie przywilej>>

- Dzieci realizujące tę samą podstawę programową kształcenia ogólnego w szkołach ogólnodostępnych i w szkołach artystycznych powinny - zgodnie z zasadą równych szans - być oceniane na tych samych zasadach oraz na tych samych zasadach powinny mieć dostęp do szkół ogólnodostępnych – pisze RPD w wystąpieniu do ministra kultury i dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego oraz minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej.
W opinii Marka Michalaka nie budzi wątpliwości fakt, że na świadectwach uczniów szkół artystycznych powinna zostać zawarta informacja o poziomie ich edukacji artystycznej, ale ocena ta nie powinna być wliczana do średniej ocen mających wpływ na ich dalsze losy w systemie edukacji (np. wybór wymarzonej szkoły). Podkreślenia wymaga też fakt, że ze szkoły artystycznej do ogólnodostępnej rzadko jest przenoszone dziecko, które odnosi sukcesy w dziedzinie, w której się kształci.
- Dzieci uczące się w różnego rodzaju szkołach (np. sportowych, z oddziałami sportowym i lub mistrzostwa sportowego, dwujęzycznych, artystycznych, ogólnodostępnych) powinny mieć możliwość korzystania z ich oferty na zasadach równych szans i przemieszczania się pomiędzy nimi bez zbędnych utrudnień – apeluje rzecznik.

Niepełnosprawność nie wyklucza studiowania fizjoterapii>>