Marek Michalak w wystąpieniu generalnym zwrócił się ponownie do Joanny Kluzik-Rostkowskiej o podjęcie działań umożliwiających specjalną organizację nauki i metod pracy z dziećmi ze zdiagnozowanym ośrodkowym zaburzeniem słuchu na zasadzie równych szans.
W odpowiedzi na wystąpienie rzecznika z 19 czerwca 2015 r. szefowa resortu edukacji zapewnia, że dostrzega potrzebę opracowania standardów diagnostycznych w zakresie oceny potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów z zaburzeniami słuchu.
- Z deklaracji wynika, że powyższe działania zaplanowano na lata 2014-2020. Nie można uznać tego za satysfakcjonującą odpowiedź – uważa Marek Michalak.

MEN sprawdzi wydawanie pieniędzy na uczniów niepełnosprawnych>>

RPD proponuje, aby § 7 ust. 4 projektu rozporządzenia w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, określającego dokumentację dołączaną do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących, na podstawie której formułowana jest diagnoza o występowaniu u dziecka/ucznia deficytów przetwarzania informacji słuchowej, uzupełnić o „wyniki testów diagnozujących ośrodkowe uszkodzenie słuchu”.
- Zmiana ta wpłynęłaby korzystnie na proces orzekania dla celów edukacyjnych, gwarantując wszystkim dzieciom z tą niepełnosprawnością organizację i stosowanie specjalnych metod i form kształcenia na podstawie wydanego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Uwzględnienie tej dokumentacji umożliwia również sporządzenie właściwej diagnozy oraz wskazanie odpowiednich metod i form wspomagania dziecka – uważa Marek Michalak.
Jeżeli zmiany nie zostaną uwzględnione, nadal część dzieci z diagnozą ośrodkowego zaburzenia słuchu nie będzie otrzymywała orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, co przekłada się na jakość udzielanego im wsparcia.

Opracowanie: Paweł Zuń, RPE WK


Źródło: www.brpd.gov.pl, stan z dnia 8 lipca 2015

MEN radzi, jak prawidłowo wyliczyć subwencję dla niepełnosprawnych>>