Rozporządzenie doprecyzuje przepisy związane z wydawaniem orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Dodane zostaną m.in. warunki uwzględniane przez kuratora oświaty przy wskazywaniu poradni uprawnionych do wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci i młodzieży niewidomych, słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
Projekt zakłada dodanie terminów rozstrzygania wniosków - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka powinny być wydane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Przepisy dookreślą też treść orzeczeń - to o potrzebie kształcenia specjalnego obok diagnozy funkcjonowania dziecka lub ucznia, uwzględniającej określenie potencjału rozwojowego oraz mocnych stron i uzdolnień dziecka lub ucznia zawierać będzie m.in. zalecane warunki umożliwiające zaspokojenie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, w tym warunki rozwijania jego potencjalnych możliwości i mocnych stron. Orzeczenie będzie wydawane na okres wychowania przedszkolnego, roku szkolnego albo etapu edukacyjnego, nie zaś - jak dotychczas - na czas kształcenia w danej szkole.

Gimnazja w Polsce: efekty edukacyjne, finanse, organizacja
Antoni Jeżowski
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł