Rozporządzenie w dość znacznym stopniu zmieni procedurę uznawania świadectw wystawianych za granicą. Celem procedury nie będzie już sprawdzanie, czy dokument jest równorzędny z wydanym w Polsce świadectwem. Ustalane będzie jedynie, czy potwierdza zakończenie konkretnego etapu edukacji i daje prawo do kontynuowania nauki.
Zmiana ma również poprawić sytuację osób, które mają problem z przedłożeniem oryginałów lub duplikatów świadectw ukończenia szkoły za granicą. W wyjątkowych sytuacjach wystarczające będzie przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkoły.

PESEL w legitymacji szkolnej - nowe przepisy już obowiązują>>

Jeżeli przedstawiony dokument nie będzie dawał podstaw do jego uznania, kurator będzie mógł przeprowadzić rozmowę sprawdzającą z wnioskodawcą. Będzie ona obligatoryjna w sytuacji, gdy o potwierdzenie wykształcenia wystąpi cudzoziemiec posiadający status uchodźcy lub osoba, która wróciła do Polski z państwa objętego zamieszkami lub klęską żywiołową. Rozporządzenie wprowadzi za to zapis, że dokumenty przedstawiane przez uchodźców nie będą musiały być zalegalizowane przez państwo wydania.

Fałszywy dyplom to nie powód, by unieważnić maturę>>