Jak podaje RIO, zgodnie z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela do:

- 20 stycznia należy opracować analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na nauczycielskie wynagrodzenia, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń,
- 31 stycznia „mija termin obliczenia kwoty różnicy obliczonej zgodnie z art. 30a ust. 2 i wypłacenia nauczycielom jednorazowych dodatków uzupełniających,
- 10 lutego należy sporządzić sprawozdanie, o którym mowa w art. 30a ust. 4.
Po upływie siedmiu dni od daty sporządzenia sprawozdania należy przedłożyć je w formie papierowej lub elektronicznej m.in. Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
Aby usprawnić pracę izb Zespół ds. Rozwoju Technologii Informatycznych działający przy KR RIO opracował elektroniczny wzór sprawozdania, który do pobrania znajduje się tutaj>>