Rada Gminy Abramów podjęła uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania punktów dla poszczególnych kryteriów. Uchwałę podjęto na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
W załączniku do uchwały rada zamieściła tabelę, w której określiła kryteria, liczbę punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

Wśród kryteriów wskazała: „dziecko obojga rodziców pracujących zawodowo, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub pobierających naukę w systemie dziennym”. Za spełnienie tego kryterium rada gminy przyznała 15 pkt. w przypadku jednego rodzica i 30 pkt. w przypadku obojga rodziców. Jako dokument potwierdzający spełnienie przedmiotowego kryterium rada wskazała „oświadczenie rodzica o zatrudnieniu, prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej, posiadaniu gospodarstwa rolnego, pobieraniu nauki w systemie dziennym”.

W ocenie organu nadzoru, taka regulacja narusza art. 131 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe. Ustawodawca przewidując w tym przepisie sytuację, w której po pierwszym etapie rekrutacji mogą pozostać kandydaci z równorzędnymi wynikami punktowymi (w tym dzieci wychowywane samotnie przez jednego z rodziców), wyraźnie wskazał aby organ prowadzący, przy określaniu kryteriów przyjęć do przedszkoli dla drugiego etapu rekrutacji, wziął pod uwagę także samotne wychowywanie kandydata do przedszkola.

Z zapisów uchwały Rady Gminy Abramów wynika, iż dziecko rodzica samotnie je wychowującego, ale pracującego uzyska 15 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym, co powoduje, że szanse tego dziecka na uzyskanie miejsca w placówce będą mniejsze niż dziecka, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują co pozwoli im uzyskać 30 punktów.
Wojewoda lubelski stwierdził więc, że rozwiązanie przyjęte przez radę jest sprzeczne z wytycznymi zawartymi w art. 131 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe, a ponadto godzi w konstytucyjną zasadę sprawiedliwości społecznej i zasadę równości wobec prawa. Sytuacja rodzin, w których jeden rodzic (opiekun prawny) samotnie wychowuje dziecko musi być zawsze brana pod uwagę przez organ ustalający kryteria naboru.

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.56.2018

Boisz się zmian w prawie? Niepotrzebnie! Poznaj serwis LEX Prawo Oświatowe i zarządzaj szkołą bez problemów>>