Strajkujący nauczyciele nie mogą wystawiać ocen i uczestniczyć w radach pedagogicznych, w tym klasyfikacyjnych. Stąd różne pomysły na rozwiązanie kryzysu - aby rada pedagogiczna mogła klasyfikować ucznia, musi zebrać się przynajmniej połowa jej składu. Inną interpretację przyjęła Małopolska Kurator Oświaty Barbara Nowak - jej zdaniem, w sytuacji nadzwyczajnej quorum stanowią wszyscy obecni, w skrajnym przypadku także sam dyrektor.

Sprawdź w LEX: Czy w czasie przerwy świątecznej zimowej lub wiosennej można zwołać zebranie rady pedagogicznej? >

 

 

Przynajmniej połowa składu rady pedagogicznej

Minister Zalewska mówiła, że prawo oświatowe jest jednoznaczne w kwestii przeprowadzania rad klasyfikacyjnych w szkołach.W radzie musi wziąć udział przynajmniej połowa jej składu. Zaprzeczyła także informacjom o tym, że prowadzone są prace nad rozwiązaniami, które w sytuacjach awaryjnych umożliwiłyby uczestnictwo w radach rodzicom. Zaapelowała też o uszanowanie decyzji pedagogów, którzy nie biorą w strajku.

Sprawdź w LEX: Jak należy prawidłowo obliczać kworum rady pedagogicznej? >

Według związkowców pojawił się też pomysł, by złagodzić prawo oświatowe, a do matury dopuścić wszystkich uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych.

Sprawdź w LEX: Wynagradzanie nauczycieli oraz pracowników szkoły za okres strajku >

 

Kuratorium radzi, jak wystawić oceny maturzystom

Jako że dużym problemem może być przeprowadzenie matur, bo strajkujący nauczyciele nie wezmą raczej udziału w radach pedagogicznych, które mają zatwierdzić oceny uczniom ostatnich klas, mazowieckie kuratorium radzi, jak zorganizować pracę, by wszystko przebiegło pomyślnie.

Sprawdź w LEX: Kalendarz zadań dyrektora - Kwiecień 2019 >

- Dyrektor szkoły powinien także przypomnieć nauczycielom o terminie, w którym należy ustalić roczne oceny klasyfikacyjne. W przypadku, gdy nauczyciele strajkujący nie ustalą rocznych ocen, dyrektor powinien upoważnić innego nauczyciela do ustalenia tych ocen - radzi kuratorium. W piśmie dodaje, że w przypadku, gdy nie został zachowany tryb ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej (powiadomienie o przewidywanej ocenie oraz możliwość podwyższenia przewidywanej oceny) uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia (art. 44n ust. 1 ustawy o systemie oświaty) i dyrektor jest zobowiązany powołać komisję, która przeprowadzi sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z danego przedmiotu. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną.

Sprawdź w LEX:

Czy dyrektor może sklasyfikować uczniów za strajkujących nauczycieli? >

Czy rodzic ucznia szkoły podstawowej ma prawo odwołać się od oceny zachowania wystawionej przez nauczyciela w klasyfikacji śródrocznej? >

Jak zapewnia szefowa MEN, jest to normalna praktyka, bo tegoroczni maturzyści już znają mniej więcej swoje oceny, więc to jedynie formalność. Według Anny Zalewskiej takie praktyki są zgodne z prawem i stosowane również w zwykłych sytuacjach losowych, np. gdy nauczyciel jest chory i trzeba go nagle zastąpić.

Więcej na ten temat znajdziesz w LEX Prawo Oświatowe. Czytaj komentarze ekspertów, śledź najnowsze zmiany w prawie i zadawaj pytania >