"Od nauczycieli, kuratorów i władz oświatowych oczekujemy przestrzegania obowiązków wynikających z artykułu 6 Karty Nauczyciela („kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów”). Od wszystkich uczestników debaty publicznej oczekujemy szacunku i poszanowania dla mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce." - podkreśla komitet w liście otwartym.

Jest to o tyle istotne, że edukacja antydyskryminacyjna zniknęła z rozporządzenia dotyczącego wymagań wobec szkół i placówek oświatowych.

"Obowiązkiem szkoły jest kształcenie i wychowanie młodego pokolenia w poszanowaniu wartości, przygotowanie do odpowiedzialności i uczenie umiejętności współpracy. Istotne jest kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich, poczucia tożsamości, świadomości narodowej i kulturowej" - tłumaczył MEN w uzasadnieniu nowelizacji w tej sprawie.

Z podstawy programowej znika zapis: szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.

Boisz się zmian w prawie? Niepotrzebnie! Poznaj serwis LEX Prawo Oświatowe i zarządzaj szkołą bez problemów>>