Rozporządzenie, które minister edukacji podpisała 4 kwietnia 2018 r., wydłuża organizacjom związkowym termin na zaopiniowanie arkusza organizacyjnego szkoły.

Nowe terminy opiniowania arkuszy

Więcej czasu na zaopiniowanie arkusza będzie miała zarówno organizacja związkowa, jak i kurator. Opinia zakładowych organizacji związkowych oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny wydawana będzie w terminie 10 dni roboczych - obecnie mają na to 10 dni, bez doprecyzowania, że chodzi o dni robocze.

Nie zmieniają się natomiast ostateczne terminy. Dyrektor szkoły do 21 kwietnia 2018 r. musi przekazać zaopiniowany arkusz organowi prowadzącemu, a organizacja związkowa na wydanie opinii ma czas do 19 kwietnia.

Teraz, by zachować dziesięciodniowy termin, dyrektor musi przekazać organizacjom związkowym projekt arkusza najpóźniej do 9 kwietnia, ale to właśnie ulega zmianie.

Więcej danych w arkuszu organizacyjnym szkoły>>

Złamanie prawa wpisane w cenę
- Zmiany dokonane na mocy podpisanej przez panią minister nowelizacji rozporządzenia zastępujące w tym zakresie pojęcie "dni" na "dni robocze" prowadzić muszą do wniosku, że termin ten ulega przesunięciu do dnia 6 kwietnia 2018 r. - podkreśla dr Artur Olszewski, współautor komentarza do ustawy - Prawo oświatowe. Zauważa, że jednoznaczna treść przepisów i brak regulacji przejściowych wskazuje, że ustawodawca automatycznie zakłada możliwość naruszenia przez dyrektorów obowiązującego prawa.

Podobnego zdania jest Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZNP, podkreśla on, że uchybienie terminowi na zaopiniowanie arkuszy, to złamanie procedur. Dodaje, że za sprawą nowych zasad oceniania nauczycieli, nad którymi pracuje MEN, może się to negatywnie odbić na ocenie pracy dyrektora szkoły.

Jak wynika z informacji uzyskanych od dyrektorów szkół, nie przekazali oni jeszcze projektu arkusza organizacjom związkowym. Co więcej, nowelizacja wprowadzi zmiany dotyczące samej treści arkusza - wprowadza m.in. konieczność wpisania do niego szczegółowych danych o nauczycielach.

Problem w sądzie pracy

- Tego rodzaju wadliwość procedowania w przedmiocie arkusza organizacyjnego z punktu widzenia dyrektora nie może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami prawnymi z uwagi na brak zawinienia w zakresie naruszenia prawa - uspokaja dr Artur Olszewski. Nie oznacza to jednak, że obciążony wadą arkusz nie spowoduje problemów - te mogą się pojawić przy rozstrzyganiu spraw kadrowych.

- Konsekwencje takiego stanu rzeczy mogą się ujawnić w toku sporu sądowego związanego z rozwiązaniem stosunku pracy z nauczycielami, albowiem podstawowym dokumentem określającym możliwość dalszego zatrudnienia nauczyciela jest właśnie arkusz organizacyjny. Przyjęty wadliwie arkusz organizacyjny może skutkować jego nieuwzględnieniem przez sąd orzekający w sporze dyrektora z pracownikiem - podkreśla dr Olszewki. Dodaje, że wadliwość arkusza w tym przypadku jest oczywista, bo zmienione przepisy gwarantują związkom dziesięć dni roboczych na zaopiniowanie dokumentu.