Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły. Natomiast, zgodnie z art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu.

 

Jak odwołać się od egzaminu ósmoklasisty?>>

 

Zmiany rozwiążą problem z rekrutacją

Rozporządzenie uwzględnia w konsekwencji indywidualną sytuację tych osób - nie mogą one być zatem dyskryminowane w postępowaniu rekrutacyjnym, zatem w ich przypadku ustalono odrębny sposób przeliczania punktów. Obowiązujące rozwiązanie stwarza dla nich możliwość konkurowania z innymi kandydatami w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty. Określając odrębny sposób punktowania dla ww. uczniów, ustalono, że w ich przypadku będą przeliczane na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania po przeliczeniu ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej jest równa maksymalnej liczbie punktów możliwych do uzyskania z danej części egzaminu ósmoklasisty lub z danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty przez ucznia, który przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.

 

Zmiana w rozporządzenia polega na uzupełnieniu powyższego rozwiązania o nowy przypadek zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 44zw ust. 4 ustawy o systemie oświaty. Mianowicie zgodnie z tym przepisem - w szczególnych przypadkach zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do tego egzaminu. Dotyczy to sytuacji, w których uczniowie ze względu na szczególnie trudną sytuację zdrowotną (np. ostry przebieg przewlekłej choroby uniemożliwiającej uczniowi funkcjonowanie, chorobę nowotworową, śpiączkę, utratę możliwości ruchu, nagłą utratę wzroku) nie mogą w ogóle przystąpić do egzaminu ósmoklasisty, tj. zarówno w terminie głównym, jak i w terminie dodatkowym. W takim przypadku też przy rekrutacji na punkty zostaną przeliczone ich oceny na świadectwie.