Jakkolwiek słuszne wydaje się wprowadzenie języka obcego jako obowiązkowego do nauczania przedszkolnego, dyrektorzy placówek przedszkolnych mogą być zaniepokojeni zmianami wynikającymi z nowego rozporządzenia. Podstawowe pytanie zadawane w związku ze zmianami, które wejdą w życie od 1.09.2015 r., dotyczy tego, kto może uczyć języka obcego w przedszkolu. Zasadniczo mogą to robić:
1) nauczyciele wychowania przedszkolnego posiadający kwalifikacje do nauczania języka obcego,
2) absolwenci studiów filologicznych posiadający przygotowanie pedagogiczne,
3) absolwenci nauczycielskich kolegiów języków obcych.
W praktyce większość dyrektorów jest zainteresowana pierwszą możliwością, gdyż pozwala ona na utrzymanie dotychczasowej kadry i płynne przejście przez okres zmian. W świetle obowiązujących przepisów, zgodnie z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego, nauczyciel wychowania przedszkolnego, aby móc nauczać języka obcego w przedszkolu, powinien:
- posiadać potwierdzenie znajomości języka obcego na poziomie B2 oraz
- ukończyć kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie metodyki nauczania języka obcego.
Zmiany w podstawie programowej dla przedszkoli wymuszone zostały przez konieczność adaptacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1207 ze zm.) – dalej r.s.k.w.n., które określa m.in. szczegółowe kwalifikacje nauczycieli języków obcych na poszczególnych etapach kształcenia.

Kwalifikacje nauczyciela języka obcego w przedszkolu: do 2020 r. łagodniejsze wymogi>>

Biorąc pod uwagę, że niewielu nauczycieli wychowania przedszkolnego będzie w stanie sprostać wymaganiom stawianym przez nową podstawę programową, ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie okresu przejściowego do 31.08.2020 r. [nowelizacją powyższego rozporządzenia z 6.08.2014 r. (Dz. U. poz. 1084)]. W tym czasie dyrektor placówki przedszkolnej będzie mógł powierzyć nauczanie języka obcego nauczycielowi nauczania przedszkolnego, który legitymuje się certyfikatem znajomości danego języka obcego na poziomie B2, bez konieczności ukończenia przez niego kursu kwalifikacyjnego lub studiów podyplomowych z zakresu metodyki nauczania języka obcego. Ustanowienie okresu przejściowego pozwoli nauczycielom nauczania przedszkolnego na uzupełnienie brakujących kwalifikacji, a dyrektorom – na utrzymanie dotychczasowej kadry. Wymogiem niezbędnym, któremu trzeba sprostać przed 1.09.2015 r., jest uzyskanie przez nauczycieli wychowania przedszkolnego certyfikatu językowego na poziomie B2, np. Cambridge English: First.

Więcej w "Przed Szkołą" nr 03/2015>>