Pracom nad projektem nadano tryb pilny, tak by drugie czytanie projektu oraz głosowanie nad projektem odbyły się na następnym posiedzeniu Sejmu, na początku grudnia.
Podczas czwartkowej dyskusji posłowie: Marzena Wróbel (SP), Artur Ostrowski (SLD), Lech Sprawka (PiS) zwracali uwagę na ogromną złożoność proponowanych zapisów i szybkie tempo, w jakim trzeba będzie pracować nad projektem. Zwrócili także uwagę, że znalazły się w nim dwie grupy przepisów: część dotyczy zasad rekrutacji i jest realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego, pozostałe dotyczą innych kwestii.
Wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Krzysztof Baszczyński poinformował, że wśród tych innych kwestii są zapisy, z powodu których ZNP organizuje w sobotę w Warszawie ogólnopolską manifestację. Chodzi o możliwość przekazywanie szkół przez samorządy osobom prawnym i fizycznym, w tym także związkom komunalnym, zatrudniania w przedszkolach osób niebędących nauczycielami oraz zatrudnianie w szkołach nauczycieli, jako osoby wspomagające, na podstawie przepisów kodeksu pracy, a nie Karty Nauczyciela.
Baszczyński zaapelował o wstrzymanie prac nad tymi zapisami. Urszula Augustyn (PO) przypomniała, że to posłowie w trakcie prac nad projektem decydują nad jego ostatecznym kształtem, który później uchwala Sejm.
Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy w pierwszej kolejności do publicznych przedszkoli będą przyjmowane dzieci mieszkańców gminy, na terenie której znajduje się placówka. W przypadku większej liczby kandydatów z gminy niż liczba dostępnych miejsc, przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne. Wówczas najpierw przyjęte zostaną dzieci niepełnosprawne, mające niepełnosprawnego rodzica, niepełnosprawne rodzeństwo, pochodzące z rodzin wielodzietnych (min. troje dzieci), objętych pieczą zastępczą oraz wychowywane przez samotnych rodziców (obowiązuje definicja analogiczna jak w ustawie o świadczeniach rodzinnych). Wszystkie te kryteria mają jednakową wartość.
Na pozostałe miejsca dzieci przyjmowane będą zgodnie z dodatkowymi kryteriami określanymi przez gminę; nie może być ich więcej niż sześć. Jednym z nich musi być pierwszeństwo dla pracujących zawodowo rodziców lub rodzica. Innym może być kryterium dochodowe. Gmina ma określić dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania wszystkich ustanowionych przez siebie kryteriów (kryterium dochodowe będzie potwierdzane oświadczeniem rodzica).
Podczas rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów zachowane zostają dotychczasowe rozwiązania, zgodnie z którymi uczniowie mieszkający w rejonie danej szkoły są przyjmowani z urzędu, bez postępowania rekrutacyjnego. Jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami może przyjąć uczniów mieszkających poza rejonem szkoły, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
Również w przypadku szkół ponadgimnazjalnych zachowane zostaną w dużym zakresie dotychczas obowiązujące rozwiązania. Tak jak obecnie będą brane pod uwagę wyniki uzyskane na zakończenie nauki w gimnazjum (odnotowane na świadectwie, potwierdzone zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz stosownymi zaświadczeniami). Zmianie ulegnie zakres przedmiotów, z których oceny będą brane obowiązkowo pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: będą to oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch wybranych przedmiotów. W przypadku równorzędnych wyników decydować będą kryteria związane z sytuacją rodzinną dziecka.
Jednocześnie zostaną zachowane uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych i laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim: będą oni przyjmowani bez postępowania rekrutacyjnego do wybranego publicznego gimnazjum lub publicznej szkoły ponadgimnazjalnej.
W styczniu tego roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że dotychczasowe zapisy ustawy o systemie oświaty o naborze do publicznych przedszkoli i szkół są niekonstytucyjne. Uznał, że dają ministrowi edukacji zbyt dużą swobodę w ich ustalaniu. Dał 12 miesięcy na usunięcie tej wady prawnej.

Polecamy: Kryteria przyjęcia do przedszkoli znajdą się w ustawie oraz  Procedura rekrutacji wkrótce na nowych zasadach