Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER) będzie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Zgodnie z założeniami Umowy Partnerstwa, oprócz finansowania krajowego programu operacyjnego, Europejski Fundusz Społeczny w latach 2014-2020 będzie finansował 16 regionalnych programów operacyjnych. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń z realizacji EFS w Polsce przyjęto założenie, że na poziomie regionalnym interwencja EFS będzie dotyczyła bezpośredniego wsparcia osób w celu poprawy ich sytuacji na rynku, natomiast PO WER, jako program krajowy, będzie koncentrował się na poprawie ram funkcjonowania poszczególnych polityk sektorowych oraz na zagadnieniach, dla których większą efektywność zapewni ich realizacja z poziomu krajowego, takich jak: innowacje, szkolnictwo wyższe, wsparcie osób młodych.
Na realizację programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 przeznaczone zostanie 4,4 mld euro, które pokryją m.in. koszty działań skierowanych do młodych, bezrobotnych osób w wieku od 15. do 24. roku życia, ukierunkowane na poprawę ich sytuacji na rynku pracy.

Polecamy: Doradztwo zawodowe w szkole wymaga szybkich zmian