1. Arkusz organizacyjny szkoły – podstawa prawna sporządzania

Podstawowym dokumentem organizacyjnym szkoły, w którym dyrektor określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, jest arkusz organizacji szkoły. Przepisy ramowych statutów poszczególnych typów szkół i placówek określone w załącznikach do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r., Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) – dalej r.s.p.s., są podstawą do corocznego sporządzania arkusza organizacji szkoły. Projekt arkusza, do zatwierdzenia przez organ prowadzący, składa dyrektor do dnia 30 kwietnia roku poprzedzającego rok szkolny, którego arkusz dotyczy. Wypełniony (wpisany numer i data uchwały opinii rady pedagogicznej w sprawie przydziału zajęć) i opieczętowany arkusz przekazuje się organowi prowadzącemu najczęściej w formie papierowej i elektronicznej. Organ prowadzący szkołę zatwierdza arkusz organizacji szkoły w terminie do dnia 30 maja danego roku.

2. Wzór arkusza organizacji pracy szkoły

Przepisy aktów prawnych nie określają wzoru druku arkusza organizacji szkoły, jednak jego zawartość wynika z przepisów prawa oświatowego. Z uwagi na fakt, iż nie ma jednolitego wzoru arkusza, mogą się one różnić w zależności od wymagań danego organu prowadzącego. Zgodnie z treścią r.s.p.s., w arkuszu organizacji szkoły określana jest corocznie szczegółowa organizacja nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym. Przepisy oświatowe określają, iż:
1. Zapisy r.s.p.s. obligują dyrektorów szkół do zamieszczenia w arkuszu organizacyjnym następujących danych:
• liczbę pracowników szkoły (etaty pedagogiczne i etaty administracji i obsługi) w tym urlopy zdrowotne, oddelegowania do pracy w związkach zawodowych, uzupełniające etaty w szkole i w innej placówce,
• liczbę stanowisk kierowniczych,
• ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę,
• liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli,
• liczbę uczniów (w tym z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej),
• liczbę oddziałów (w tym sportowych, integracyjnych, dwujęzycznych itd.).
2. Arkusz organizacji pracy szkoły określa nie tylko szczegółową organizację nauczania, ale również wychowania i opieki w danym roku szkolnym, dlatego należy w nim uwzględnić także informacje dotyczące:
• biblioteki szkolnej, świetlicy, internatu, organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
• kwalifikacji oraz wymiaru zatrudnienia bibliotekarza, wychowawców świetlicy lub internatu, jak również nauczycieli realizujących ustalone w szkole formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
• zajęć dodatkowych realizowanych przez nauczycieli zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN.
3. W arkuszu organizacji pracy szkoły określić należy także stanowiska kierownicze (dyrektor, wicedyrektor, kierownik internatu, itp.) oraz powierzenie
dodatkowych funkcji nauczycielom (np. wychowawca klasy, opiekun stażu).
4. Zapis art. 9d ust. 8 KN obliguje do podania w arkuszu organizacji liczby nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy arkusz, ze wskazaniem terminu złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

3. Dokumenty niezbędne do sporządzenia arkusza organizacji pracy szkoły
Aby przystąpić do opracowania arkusza organizacji pracy szkoły należy zgromadzić:
• zasady i wytyczne organu prowadzącego, obowiązujące przy tworzeniu arkusza organizacji szkoły w danym roku szkolnym,
• szkolne plany nauczania. W szkolnym planie nauczania muszą być ujęte wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a także: zajęcia z religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie i dodatkowych zajęć edukacyjnych, które zapewniają pełną realizację podstawy programowej,
• analizy dotyczące naboru do szkoły i ilości oddziałów,
• dane na temat tygodniowej liczby godzin pracy dydaktyczno - wychowawczej,
• dane dotyczące etatów pracowników administracji i obsługi,
• orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku uczniów niepełnosprawnych (realizujących kształcenie specjalne),
• przepisy niezbędnych aktów prawnych związanych z organizacją kształcenia, wychowania i opieki w szkole.
W arkuszu nie wykazuje się nauczycieli, którzy nie są aktualnie zatrudnieni w szkole.
Wakat daje możliwość zatrudnienia nowego nauczyciela. Oznacza to, iż w arkuszu ujmuje się tylko nauczycieli zatrudnionych w szkole, z którymi dyrektor nawiązał stosunek pracy. Dyrektor planując obsadę pedagogiczną na kolejny rok szkolny stwarza możliwość zatrudnienia nowego nauczyciela, tworząc wakat. Decyzję o zawarciu umowy o pracę z nauczycielem podejmuje dyrektor szkoły, uwzględniając zgodność przydziału zajęć edukacyjnych poszczególnym nauczycielom z ich kwalifikacjami. Po nawiązaniu stosunku pracy z nauczycielem, najpóźniej do 31 sierpnia danego roku, musi sporządzić aneks do arkusza organizacji szkoły, w którym uwzględni przydzielone zatrudnionemu nauczycielowi godziny zajęć edukacyjnych, dotychczas wykazane jako wakat.

Artykuł pochodzi z publikacji Prawo Oświatowe/ABC.
Osobom zainteresowanym polecamy także:
Arkusz organizacyjny szkoły - jak dobrze go sporządzić
Czy projekt arkusza organizacyjnego szkoły to informacja publiczna?