Czy nauczyciel mianowany zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu (15/18) pracy może rozpocząć staż na nauczyciela dyplomowanego?

Odpowiedź

Nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, ponieważ jest zatrudniony w wymiarze wyższym niż wskazany w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN czyli w co najmniej połowie obowiązkowego wymiaru zajęć. Warunkiem rozpoczęcia stażu jest przepracowanie w szkole co najmniej roku od dnia nadania stopnia nauczyciela minowanego oraz złożenie w wniosku w ustawowym terminie.

Awans zawodowy nauczyciela: rozpoczęcie stażu nie wymaga odrębnej decyzji>>

 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 3 pkt 3 KN, przez staż rozumie się okres zatrudnienia nauczyciela w przedszkolach, szkołach, placówkach i innych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy, w wymiarze co najmniej ˝ obowiązkowego wymiaru zajęć, rozpoczętego i realizowanego w trybie i na zasadach określonych w przepisach rozdziału 3a KN.
Zgodnie z art. 9d ust. 4 KN, nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.
Zgodnie z art. 9d ust. 1 KN, nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.
 

XVII Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli>>